• There Can Only Be 1 BBS Advert

  From There Can Only Be 1@2:263/1 to All on Sat Jun 12 21:10:10 2021

  ΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓòùΓûæΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓòùΓûæΓûæΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓò ùΓûæΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓòùΓûæΓûæΓûæΓûêΓûêΓûêΓòùΓûæΓûæ
  ΓòÜΓòÉΓòÉΓûêΓûêΓòöΓòÉΓòÉΓò¥ΓûêΓûêΓòöΓòÉΓòÉΓûêΓûêΓòùΓûêΓûêΓòöΓòÉΓòÉΓûêΓû êΓòùΓûêΓûêΓòöΓòÉΓòÉΓûêΓûêΓòùΓûæΓûêΓûêΓûêΓûêΓòæΓûæΓûæ
  ΓûæΓûæΓûæΓûêΓûêΓòæΓûæΓûæΓûæΓûêΓûêΓòæΓûæΓûæΓòÜΓòÉΓò¥ΓûêΓûêΓòæΓûæΓûæΓûêΓû êΓòæΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓòªΓò¥ΓûêΓûêΓòöΓûêΓûêΓòæΓûæΓûæ
  ΓûæΓûæΓûæΓûêΓûêΓòæΓûæΓûæΓûæΓûêΓûêΓòæΓûæΓûæΓûêΓûêΓòùΓûêΓûêΓòæΓûæΓûæΓûêΓû êΓòæΓûêΓûêΓòöΓòÉΓòÉΓûêΓûêΓòùΓòÜΓòÉΓò¥ΓûêΓûêΓòæΓûæΓûæ
  ΓûæΓûæΓûæΓûêΓûêΓòæΓûæΓûæΓûæΓòÜΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓòöΓò¥ΓòÜΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓò öΓò¥ΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓòªΓò¥ΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓòù
  ΓûæΓûæΓûæΓòÜΓòÉΓò¥ΓûæΓûæΓûæΓûæΓòÜΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓò¥ΓûæΓûæΓòÜΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓò ¥ΓûæΓòÜΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓò¥ΓûæΓòÜΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓò¥

  A BBBS/Linux System

  Fidonet and Micronet


  🅃🄲🄾🄱1.🄳🅄🄲🄺🄳🄽🅂.🄾🅁🄶

  telnet and http

  Downloads only via telnet atm
  --- BBBS/Li6 v4.10 Toy-5
  * Origin: TCOB1 at tcob1.duckdns.org BinkP (2:263/1)
 • From There Can Only Be 1@2:263/1 to All on Sat Jun 12 21:12:34 2021

  ____________________ ________ __________ ____
  \__ ___/\_ ___ \ \_____ \\______ \/_ |
  | | / \ \/ / | \| | _/ | |
  | | \ \____/ | \ | \ | |
  |____| \______ /\_______ /______ / |___|
  \/ \/ \/

  A BBBS/Linux System

  Fidonet and Micronet

  tcob1.duckdns.org

  telnet and http

  Downloads only via telnet atm
  --- BBBS/Li6 v4.10 Toy-5
  * Origin: TCOB1 at tcob1.duckdns.org BinkP (2:263/1)
 • From There Can Only Be 1@2:263/1 to All on Mon Jun 21 13:14:52 2021

  ____________________ ________ __________ ____
  \__ ___/\_ ___ \ \_____ \\______ \/_ |
  | | / \ \/ / | \| | _/ | |
  | | \ \____/ | \ | \ | |
  |____| \______ /\_______ /______ / |___|
  \/ \/ \/

  A BBBS/Linux System

  FTN and Usenet

  tcob1.duckdns.org

  telnet and http

  Downloads only via telnet
  --- BBBS/Li6 v4.10 Toy-5
  * Origin: TCOB1 at tcob1.duckdns.org BinkP / Telnet (2:263/1)
 • From There Can Only Be 1@2:263/1 to All on Tue Jun 22 16:01:02 2021

  ____________________ ________ __________ ____
  \__ ___/\_ ___ \ \_____ \\______ \/_ |
  | | / \ \/ / | \| | _/ | |
  | | \ \____/ | \ | \ | |
  |____| \______ /\_______ /______ / |___|
  \/ \/ \/

  A BBBS/Linux System

  FTN and Usenet

  tcob1.duckdns.org
  tcob1.tplinkdns.com

  telnet and http

  Downloads only via telnet
  --- BBBS/Li6 v4.10 Toy-5
  * Origin: TCOB1 at tcob1.duckdns.org BinkP / Telnet (2:263/1)
 • From There Can Only Be 1@2:263/1 to All on Fri Jun 25 22:17:26 2021

  ____________________ ________ __________ ____
  \__ ___/\_ ___ \ \_____ \\______ \/_ |
  | | / \ \/ / | \| | _/ | |
  | | \ \____/ | \ | \ | |
  |____| \______ /\_______ /______ / |___|
  \/ \/ \/

  A BBBS/Linux System

  FTN and Usenet

  tcob1.duckdns.org
  tcob1.tplinkdns.com

  telnet (ports 23/23023)
  --- BBBS/Li6 v4.10 Toy-5
  * Origin: TCOB1 at tcob1.duckdns.org BinkP / Telnet (2:263/1)
 • From There Can Only Be 1@2:263/1 to All on Wed Nov 24 00:00:02 2021

  ____________________ ________ __________ ____
  \__ ___/\_ ___ \ \_____ \\______ \/_ |
  | | / \ \/ / | \| | _/ | |
  | | \ \____/ | \ | \ | |
  |____| \______ /\_______ /______ / |___|
  \/ \/ \/

  A BBBS/Linux System

  FTN and Usenet

  tcob1.duckdns.org
  tcob1.tplinkdns.com

  telnet (ports 23/23023)
  https://tcob1.duckdns.org:9043

  --- BBBS/Li6 v4.10 Toy-5
  * Origin: TCOB1 at tcob1.duckdns.org BinkP / Telnet (2:263/1)
 • From There Can Only Be 1@2:263/1 to All on Tue Sep 6 17:45:02 2022
  ___ ___ ___ ___ _
  |_ _|| _>| . || . >/ | binkd.thecivv.ie
  | | | <__| | || . \| | tcob1.duckdns.org
  |_| `___/`___'|___/|_| 27 Nodes

  Micronet 618:500/14 Fidonet 2:263/1
  Starlink 12:383/1 fsxnet 21:1/229
  Advnet 33:2300/1 JustaXnet 510:682/1

  Download BTERM at https://www.bbbs.net/

  Telnet Port 10023

  --- BBBS/Li6 v4.10 Toy-5
  * Origin: TCOB1 - binkd.thecivv.ie (2:263/1)
 • From There Can Only Be 1@2:263/1 to All on Fri Sep 16 23:00:02 2022
  ___ ___ ___ ___ _
  |_ _|| _>| . || . >/ | binkd.thecivv.ie
  | | | <__| | || . \| | tcob1.duckdns.org
  |_| `___/`___'|___/|_| 27 Nodes

  Micronet 618:500/14 Fidonet 2:263/1
  Starlink 12:383/1 fsxnet 21:1/229
  Advnet 33:2300/1 JustaXnet 510:682/1

  Download BTERM at https://www.bbbs.net/

  Telnet Port 10023
  http Port 8080

  --- BBBS/Li6 v4.10 Toy-5
  * Origin: TCOB1 - binkd.thecivv.ie (2:263/1)
 • From There Can Only Be 1@2:263/1 to All on Fri Oct 21 23:00:02 2022
  ___ ___ ___ ___ _
  |_ _|| _>| . || . >/ | binkd.thecivv.ie
  | | | <__| | || . \| | tcob1.duckdns.org
  |_| `___/`___'|___/|_| 27 Nodes

  Micronet 618:500/14 Fidonet 2:263/1
  Starlink 12:383/1 fsxnet 21:1/229

  Download BTERM at https://www.bbbs.net/

  Telnet Port 10023
  http Port 8080

  --- BBBS/Li6 v4.10 Toy-5
  * Origin: TCOB1 - binkd.thecivv.ie (2:263/1)